Cách dùng giới từ in on at

Cách cần sử dụng in on at hay tạo những nhầm lẫn cùng sự cực nhọc gọi cho những người học tập giờ Anh, đặc biệt là những người mới bắt đầu học tập về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Để nắm bắt giải pháp dùng 3 giới từ bỏ này một cách thuần thục độc nhất, toasanguocmo.vn đã xây dựng vào nội dung bài viết này một giải pháp kĩ càng duy nhất rất có thể. Mời độc giả tham khảo.

You watching: Cách dùng giới từ in on at


In on at là gì?

Nghĩa của inTrong, nghỉ ngơi, bởi lẻ
Nghĩa của onTrên, gần
Nghĩa của atTại, trọng điểm, khi

Lúc áp dụng giờ đồng hồ Anh nói đến thời gian và địa điểm, gồm cha từ nhỏ thường xuất hiện: in, on cùng at. Những từ thông dụng này được Call là giới trường đoản cú đã cho thấy quan hệ giữa nhì từ trong câu hoặc nhiều từ bỏ vào một câu. Một số giới trường đoản cú khá dễ hiểu so với tín đồ học giờ đồng hồ Anh Lúc nó có nghĩa trực quan như:

behind: phía sauover: trênunder: dướinext to: mặt cạnh

Nhưng gần như giới từ hai chữ cái nhỏ dại này chắc là làm ra nhầm lẫn về ngữ nghĩa trong quy trình sử dụng. Dưới đó là một vài phép tắc sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu bao giờ đề nghị áp dụng in, on với at trong một câu. Để thể hiện thời gian và địa điểm, những giới trường đoản cú vào, trên và đi tự tầm thường đến rõ ràng.


*
*
*
*
*

các bài tập luyện về cách cần sử dụng IN ON AT

Dạng 1: Điền in, on, at lần lượt vào những chổ trống tương thích nhất 

Câu 1. ……. The morning/ afternoon/ evening.

Câu 2.……. January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December.

Câu 3.……. Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday.

Câu 4.……. Tet holiday.

Câu 5.……. Christmas.

Câu 6.……. 1990/1991/1992 (năm).

Câu 7.……. Monday afternoon.

Câu 8.……. The spring/ summer/ winter/ autumn.

Câu 9.……. The future.

Câu 10.……. Birthday party.

Câu 11.……. Noon/ breakfast.

Câu 12.……. 20th November 2000.

Câu 13. ……. 15th October.

Đáp án

Câu 1. InCâu 7. On
Câu 2. InCâu 8. In
Câu 3. OnCâu 9. In
Câu 4. OnCâu 10. At
Câu 5. AtCâu 11. At
Câu 6. InCâu 12. On
Câu 13. On 

Dạng 2: Điền in, on, at thứu tự vào các chổ trống tương thích nhất

Câu 1. ……. the farm

Câu 2. ……. airport

Câu 3. ……. the hospital

Câu 4. ……. the air

Câu 5. ……. Australia/ London/ France (đất nước).

Câu 6. ……. HaNoi/ Ho Chi Minch city

Câu 7. ……. school

Câu 8. ……. the sink/ bath.

Câu 9. ……. Work

Câu 10. ……. the concert

Đáp án

Câu 1. InCâu 6. In
Câu 2. AtCâu 7. At
Câu 3. InCâu 8. In
Câu 4. OnCâu 9. At
Câu 5. InCâu 10. At

Dạng 3: Sử dụng in, on, at thích hợp điền vào câu mang lại hoàn chỉnh

Câu 1. I currently live _____ 210 Ly Tnhị To Street, District 10, Ho Chi Minh City.

√ Đáp án: At

Câu 2. Jane’s grandmother lives _____ a farm _____ Chicago & sometimes she goes there lớn visit her.

√ Đáp án: On – in

Câu 3. Why did Luca move sầu khổng lồ work _____ our company?

√ Đáp án: At

Câu 4. There are many excellent students _____ Harvard University. And that is also the desire of many students around the world.

√ Đáp án: At

Câu 5. There aren’t any good channels _____ TV right now so I think we should go to lớn the cinema.

√ Đáp án: On

Câu 6. My brother is married and lives _____ France so we rarely have sầu time to lớn meet each other.

√ Đáp án: In

Câu 7. Berry had a car accident yesterday so you can now meet her _____ the hospital. Please tương tác Berry’s relatives in advance.

√ Đáp án: At

Câu 8. Open the page _____ 110 & follow the information it provides to answer the board questions.

√ Đáp án: On

Câu 9. Me & Jane are cooking khổng lồ prepare for Kate’s birthday buổi tiệc ngọt tonight and she is _____ the bathroom.

√ Đáp án: In

Câu 10. My sister was born _____ November 11, 2001 & she is only 1 year younger than me.

√ Đáp án: On

Câu 11. _____ the morning, my parents used khổng lồ cycle around the park near my home page. I sometimes go lớn the thể hình with them and have breakfast together.

√ Đáp án: In

Câu 12. I was born _____ South Korea but when I was 10 I moved to France and since then I have rarely visited my homel&.

See more: Mua Tủ Lạnh Mini Giá Tủ Lạnh Mini Điện Máy Xanh, Tu Lanh Mini 20L Dien May Xanh

√ Đáp án: In

Câu 13. Kris often has lớn work overtime hours _____ night so his wife often brings late night food to his office.

√ Đáp án: At

Câu 14. My trùm had a meeting with his partner _____ 3pm this afternoon, but I still can’t contact hyên until now.

√ Đáp án: At 

Câu 15. My sister’s wedding will be held _____ September 25 so our family has started preparing everything right now.

√ Đáp án: On

Câu 16. _____ my town area, there are many poor households và sometimes sponsors come lớn help, donate for example rice, instant noodles, …

√ Đáp án: In

Câu 17. Pay attention to lớn be _____ time tomorrow because we plan to meet a great partner.

√ Đáp án: On

Câu 18. Kenny plans to go khổng lồ the US to study _____ February next year & I think maybe she will settle there for a long time.

√ Đáp án: In

Câu 19. There are a lot of watchmen protecting the celebrities _____ the concert so I can’t get my idol’s autograph.

√ Đáp án: At

Câu 20. There was a fallen tree lying horizontally _____ the road so traffic through the area was jammed for several hours.

√ Đáp án: On 

Câu 21. Look _____ the sky! Dawn is about to appear. This is a beautiful and peaceful sight.

√ Đáp án: At

Câu 22. I dreamed of my lover _____ my dream & this made me feel really happy.

√ Đáp án: In

Câu 23. We need to lớn implement the project as soon as possible because there are many competing brands emerging _____ the market.

√ Đáp án: In

Câu 24. _____ this year’s holiday, our family plans to have a trip abroad lớn travel, and maybe Đất nước xinh đẹp Thái Lan, Singapore

√ Đáp án: On

Câu 26. Why don’t you have regular checkups _____ the hospital? I think it will be very necessary và help you take better care of yourself.

√ Đáp án: At

Câu 27. Jack is always the warmest, brave, most sincere man _____ my mind. No matter how he is, I will still love him.

√ Đáp án: In 

Câu 28. Tonight I will be staying at Kate’s house to lớn help decorate the house _____ preparation for her mother’s birthday buổi tiệc nhỏ.

√ Đáp án: In

Câu 29. Please prepare some cakes and candies _____ the reception desk.

√ Đáp án: On

Câu 30. I like to lớn play the piano _____ the evening because it is very quiet _____ the moment & I can easily enjoy the melody.

√ Đáp án: In – at 

Câu 31. There are lots of cartoons _____ TV tonight so our kids can watch them while we prepare dinner.

√ Đáp án: On

Dạng 4: Trắc nghiệm thực hiện in on at

Câu 1. My husband is very busy because he usually works from Monday to lớn Saturday và sometimes _____ Sundays.

A. In

B. on

C. at

Câu 2. This building is expected khổng lồ be built within 7 years and will start construction _____ September 22 next year.

A. On

B. in

C. at

Câu 3. I think everyone should write down their ideas on paper because it’s hard to lớn hear people talking _____ the same time.

A. On

B. in

C. at

Câu 4. Every day after a tiring day, I would ride my xe đạp around the lake lớn relax & sip some coffee _____ the lake.

A. In

B. on

C. at

Câu 5. I completed the report myself _____ about 5 hours & then sent an tin nhắn to the leadership.

A. In

B. on

C. at

Câu 6. _____ 2003 Katy graduated with a bachelor’s degree from Harvard University và after about a year she was admitted lớn the Amazon company.

A. On

B.in

C. at

Câu 7. Pay attention to lớn the dress code and attendance _____ work. This will shape your accountability và discipline.

A. On

B. in

C. at

Câu 8. _____ weekends, I used to lớn play chess with my grandfather on the porch while my grandmother would prepare cake and tea.

A. In

B. on

C. at

Câu 9. My mother is 50 years old this year. She plans to lớn retire for 3 years to lớn go _____ vacation with my dad.

A. On

B. in

C. at

Câu 10. I can’t see you _____ 7 o’cloông xã because I have sầu an urgent meeting right now.

A. In

B. on

C. at

Câu 11. I think this book is quite easy to lớn understvà và has comtháng words so I can read it _____ a day.

A. In

B. on

C. at

Câu 12. Because of the stormy weather, our flight to France will be delayed for 3 hours. I am expected lớn be there _____ October 11.

A. On

B. in

C. at

Câu 13. Please type all this data into lớn the tệp tin và send it to Jack _____ 30 minutes because he is in urgent need of it.

A. On

B. in

C. at

Câu 14. Our company will have sầu a tour in Vung Tau _____ September, so everyone should take advantage of finishing all tasks as soon as possible.

A. In

B. on

C. at

Câu 15. My younger sister excelled _____ the top 1 of the English speaking condemo và was awarded a full scholarship to lớn study in the Netherlands.

A. In

B. on

C. at

Câu 16. Jane lives _____ that building và sometimes I visit her house sometimes.

A. On

B. in

C. at

Câu 17. I have sầu a dinner meeting with my girlfrikết thúc _____ 7pm tonight so if you have any questions please contact me after 9pm.

A. In

B. on

C. at

Câu 18. I just moved into London, so there is a lot to vị & decorate. I have sầu hung a picture which bought at auction _____ the wall.

A. On

B. in

C. at

Câu 19. Present these foods _____ the living room and add a bit of flowers or champagne.

A. On

B. in

C. at

Câu đôi mươi. There were two alarm clocks that rang _____ the same time so my whole family was awake.

A. In

B. on

C. at

Câu 21. Amit is too short lớn reach the book _____ the shelf over there. I think he should have sầu the staff help hlặng.

A. On

B. in

C. at

Câu 22. You’ve been drinking too much alcohol tonight so you shouldn’t drive sầu _____ night. Because I’m miễn phí now, I’ll drive you trang chính first.

A. In

B. on

C. at

Câu 23. We can buy some milk và flour to lớn make cakes _____ the supermarket, which is about 3 km away.

A. On

B. in

C. at

Câu 24. After a full meal, the cat will lie down _____ the sofa và enjoy a restful sleep.

A. On

B. in

C. at

Câu 25. We have sầu a proposal contract with the partner _____ the moment so you prepare some documents and follow me khổng lồ meet them.

See more: Cách Xóa Itunes Tren May Tinh, Cách Gỡ Bỏ Hoàn Toàn Itunes Và Cài Đặt Lại

A. In

B. on

C. at

Hy vọng cùng với bài lí giải chi tiết về giải pháp dùng in on at làm việc trên vẫn giúp cho bạn đạt được phần đa kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản tuyệt nhất về 3 giới tự thông dụng này. cũng có thể phần giới tự trong tiếng anh tương đối phong phú và đa dạng cùng phức hợp, cơ mà nếu bạn đề xuất tìm hiểu kĩ lưỡng hơn thì các bài bác tại mức độ cơ phiên bản như vậy này phải cầm cố thật vững chắc. Chúc chúng ta học tốt, nhớ là để lại phản hồi bên dưới nội dung bài viết để toasanguocmo.vn giúp bạn nhé.