And west Antarctica cropped up on đứng đầu some under- sea islands, is particularly rapid in its melting.

Bạn đã xem: Crop up là gì

During the 20th century, large-scale exploitation of these was developed, và industrial towns cropped up throughout the region.Motoasanguocmo.vne theaters rapidly cropped up in Beyoğlu, with the greatest concentration of theaters being along the street now known as İstiklal Avenue.Các địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim sau đó nở rộ sinh sống Beyoğlu, với tỷ lệ tập trung độc nhất vô nhị ở tuyến phố mà lúc này là Đại lộ İstiklal.The now-is-all-we-have philosophy also crops up in some business seminars, self-help books, novels, motoasanguocmo.vnes, teletoasanguocmo.vnsion programs, and music.Triết lý sống và làm việc cho hiện tại cũng xuất hiện nay trong một số trong những các cuộc hội thảo về gớm doanh, đều sách dạy dỗ tự rèn luyện, chuyện tiểu thuyết, phim ảnh, chương trình truyền hình và âm nhạc.It kept cropping up", và in Lennon"s story A Carrot in a Potato Mine, "the mine was at the over of Wigan Pier."Trong cuốn truyện A Carrot in a Potato Mine của Lennon tất cả câu "the mine was at the end of Wigan Pier."Additionally, in recent years new diseases & disorders have been cropping up, & for many of these, there is no generally accepted method of treatment.Ngoài ra, những chứng bệnh new và phần nhiều xáo trộn trong khung hình lại bất thần xảy ra trong số những năm gần đây, và nhiều chứng bệnh dịch này không có phương pháp chữa trị được mọi người chấp nhận.And the earliest etoasanguocmo.vndence for it crops up somewhere between 80 and 120,000 years ago in Africa, when you see obsidian and jasper and other things motoasanguocmo.vnng long distances in Ethiopia.Và những dẫn chứng về vụ mùa là vào thân 80 tới 120 ngàn năm ngoái ở Châu Phi, khi chúng ta thấy đá vỏ chai, ngọc thạch anh và nhiều thứ khác đang được dịch chuyển từ chỗ xa sống Ethiopia.If the Babel account had been an invention by Moses, the Hebrew writer of Genesis, would it have cropped up in the legends of such far-flung national and language groups?Nếu lời tường thuật về Ba-bên là vì Môi-se (một fan Hê-bơ-rơ toasanguocmo.vnết sách Sáng-thế Ký) đơm đặt thì liệu nó có xuất hiện một trong những truyện cổ của các dân cùng nhóm ngôn từ xa xôi đến cố gắng không?And the earliest etoasanguocmo.vndence for it crops up somewhere between 80 and 120, 000 years ago in Africa, when you see obsidian and jasper and other things motoasanguocmo.vnng long distances in Ethiopia.Và những minh chứng về mùa màng là vào thân 80 cho tới 120 ngàn năm kia ở Châu Phi, khi bạn thấy đá vỏ chai, ngọc thạch anh và những thứ khác vẫn được di chuyển từ vị trí xa sinh sống Ethiopia.And what we found was that the same six principles that we saw underpinning the miracle of the human immune system actually cropped up again & again, from redundancy through lớn embeddedness.Và điều chúng ta tìm thấy chính là 6 nguyên tắc tương tự như mà chúng ta thấy củng cụ sự diệu huyền của hệ miễn dịch của cơ thể thật sự lần lượt liên tục xuất hiện, từ dư thừa cho thiếu hụt.In this article , we "ll look at some of the methods behind financial forecasts , as well as the actual process & some of the risks that crop up when we seek to lớn predict the future .Trong bài bác báo này , họ sẽ tò mò một số cách thức đằng sau phần đa dự báo tài chính , cũng tương tự quy trình trên thực tế và một vài đen đủi ro bất ngờ xảy ra khi họ tìm cách dự kiến tương lai .Paul Morphy, The Pride and Sorrow of Chess by Datoasanguocmo.vnd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have cropped up, including Morphy"s score as a child versus Löwenthal.Truy cập 4 tháng bốn năm 2016. Đã định rõ hơn một tham số trong |tiêu đề= và |title= (trợ giúp) Bibliography Paul Morphy, The Pride & Sorrow of Chess by Datoasanguocmo.vnd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have cropped up, including Morphy"s score as a child versus Löwenthal.By 1996 plantation crops made up only 20% of exports (compared with 93% in 1970), while textiles and garments accounted for 63%.Tới năm 1996, nông nghiệp chỉ từ chiếm 20% xuất khẩu (so cùng với 93% năm 1970), trong khi dệt may đã sở hữu tới 63%.Usually , when you use the digital zoom on your phone , you "re blowing up & cropping in on an image lớn see each pixel up close .Thông thường xuyên , khi bạn sử dụng zoom tiên tiến nhất trên điện thoại , ai đang phóng to cùng cắt cúp hình ảnh để coi cận cảnh từng điểm ảnh .Given that switchgrass contains approximately 18.8 GJ/ODT of biomass, the energy output-to-input ratio for the crop can be up to 20:1.Vậy là cỏ switchgrass tất cả chứa xấp xỉ 18.8 GJ/ODT sinh khối, tỉ lệ đầu vào và ra về mặt tích điện của cây nó rất có thể lên cho 20:1.Once fertility has been built up, further crop production preserves the soil from destruction by wind and other forms of erosion.Một khi năng lực sinh sản đã có được xây dựng, thêm vào nông nghiệp tiếp tục giữ đất khỏi sự tiêu diệt bởi gió và các hình thức khác của việc xói mòn.Recommendations include planting a non-host crop for several years after the infestation, pulling up host crops immediately, particularly before the dodder produces seed, and use of preemergent herbicides such as Dacthal in the spring.Các khuyến cáo bao gồm toasanguocmo.vnệc gieo trồng các loại cây cơ mà tơ hồng ko thể nạp năng lượng bám vào vài năm sau khi bị loại cây này lây nhiễm, nhổ bỏ cây bị truyền nhiễm ngay lập tức, ví dụ là trước lúc tơ hồng có thể tạo hạt và sử dụng những loại dung dịch trừ cỏ đần độn như Dacthal vào mùa xuân.