Đề thi THPT tổ quốc môn giáo dục và đào tạo công dân sẽ bao hàm 24 mã đề từ: 301 đến 324. Sau đây, toasanguocmo.vn sẽ giới thiệu Đáp án toàn bộ các Mã đề thi cùng đề thi THPT non sông môn GDCD năm 2021, mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thpt quốc gia 2020 môn gdcd


Đáp án thi GDCD THPT non sông 2021 của bộ GD&ĐT

Đáp án môn GDCD thi THPT tổ quốc 2021

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 301

81-A82-A83-C84-C85-B
86-B87-C88-B89-D90-C
91-B92-D93-C94-A95-D
96-A97-A98-B99-D100-A
101-C102-D103-A104-D105-B
106-B107-C108-B109-A110-B
111-D112-C113-A114-A115-B
116-A117-C118-D119-B120-D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 302

81-D82-C83-D84-B85-B
86-C87-C88-A89-D90-B
91-C92-A93-A94-C95-B
96-C97-B98-C99-D100-A
101-D102-B103-C104-D105-B
106-A107-B108-B109-D110-C
111-C112-A113-D114-A115-C
116-A117-D118-A119-A120-D

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 303

81-D82-C83-B84-D85-B
86-C87-A88-A89-A90-C
91-D92-B93-B94-A95-C
96-D97-A98-C99-A100-D
101-D102-A103-B104-C105-B
106-A107-A108-B109-C110-B
111-D112-D113-B114-C115-A
116-D117-D118-D119-C120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 304

81-D82-C83-D84-C85-D
86-C87-D88-C89-A90-A
91-D92-D93-B94-D95-C
96-C97-B98-A99-A100-B
101-C102-D103-D104-B105-B
106-B107-C108-D109-C110-B
111-D112-B113-C114-D115-D
116-B117-D118-C119-B120-C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 305

81. D82. B83. C84. A85. A86. C87. D88. C89. B90. C
91. A92. A93. B94. B95. C96. C97. D98. A99. D100. D
101. A102. C103. A104. A105. D106. D107. D108. C109. A110. A
111. D112. A113. C114. A115. C116. C117. D118. D119. A120. A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105. B106. C107. A108. B109. B110. D
111. A112. D113. B114. A115. A116. C117. B118. C119. B120. A

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 307

81. D82. B83. D84. A85. A86. A87. B88. B89. C90. B
91. D92. A93. D94. C95. D96. B97. A98. D99. D100. C
101. D102. B103. C104. D105. C106. D107. D108. D109. C110. C
111. B112. B113. D114. B115. B116. B117. C118. C119. D120. A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 308

81. B82. D83. D84. B85. A86. D87. A88. C89. B90. C
91. C92. B93. B94. A95. D96. B97. C98. D99. A100. A
101. C102. D103. D104. A105. B106. B107. B108. D109. B110. D
111. A112. B113. C114. B115. C116. D117. A118. B119. A120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 309

81. B82. C83. D84. C85. B86. A87. B88. A89. C90. B
91. D92. A93. A94. D95. B96. A97. A98. B99. D100. C
101. B102. B103. D104. D105. A106. A107. D108. D109. C110. C
111. C112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. C120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 310

81. B82. B83. A84. B85. C86. D87. B88. A89. D90. C
91. D92. D93. A94. D95. C96. C97. A98. A99. A100. C
101. C102. C103. A104. B105. A106. C107. A108. C109. C110. A
111. C112. C113. C114. D115. A116. C117. C118. A119. D120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 311

81. C82. C83. B84. C85. B86. C87. C88. A89. A90. D
91. B92. D93. B94. B95. A96. B97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. C110. C
111. D112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. D120. C

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 312

81. D82. A83. D84. D85. B86. B87. C88. B89. B90. A
91. C92. A93. A94. D95. D96. C97. B98. D99. C100. D
101. D102. C103. A104. D105. D106. C107. C108. B109. B110. C
111. B112. A113. C114. B115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 313

81. B82. B83. D84. D85. B86. C87. D88. D89. A90. C
91. C92. A93. C94. C95. A96. C97. B98. D99. C100. A
101. A102. C103. D104. B105. D106. A107. B108. C109. A110. D
111. A112. D113. B114. A115. B116. B117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 314

81. B82. D83. B84. C85. A86. C87. C88. A89. D90. B
91. A92. B93. C94. A95. D96. B97. B98. D99. D100. A
101. B102. B103. A104. A105. D106. D107. D108. B109. B110. A
111. B112. B113. D114. A115. D116. A117. A118. B119. D120. D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 315

81. B82. D83. C84. A85. A86. B87. A88. A89. C90. B
91. D92. B93. B94. C95. D96. B97. C98. C99. D100. D
101. C102. B103. A104. D105. C106. D107. B108. B109. C110. D
111. C112. D113. B114. C115. A116. C117. B118. C119. A120. A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 316

81. A82. D83. C84. C85. D86. D87. A88. A89. D90. B
91. A92. B93. A94. B95. D96. A97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. C104. B105. C106. C107. C108. B109. A110. B
111. C112. D113. B114. A115. A116. C117. D118. B119. C120. C

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 317

81. C82. D83. B84. B85. C86. A87. B88. A89. B90. B
91. C92. C93. A94. D95. D96. A97. B98. A99. B100. D
101. C102. A103. A104. C105. A106. C107. C108. B109. A110. B
111. B112. C113. A114. B115. A116. C117. A118. B119. C120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 318

81. A82. D83. B84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. C
91. B92. B93. A94. B95. A96. A97. C98. C99. C100. A
101. D102. D103. A104. B105. B106. C107. B108. C109. B110. C
111. C112. D113. D114. B115. A116. D117. A118. B119. A120. B

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 319

81. D82. D83. C84. B85. A86. D87. C88. A89. B90. B
91. B92. D93. C94. A95. D96. B97. C98. A99. A100. A
101. D102. B103. C104. B105. D106. C107. A108. B109. A110. C
111. C112. A113. D114. C115. A116. D117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 320

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. B89. C90. A
91. C92. D93. D94. D95. B96. A97. C98. C99. B100. A
101. B102. D103. B104. B105. A106. C107. D108. D109. B110. B
111.112.113.114.115.

Xem thêm: Dự Án Nhà Máy Samsung Display Việt Nam (Sdv) Tuyển Dụng 2021

116.117.118.119.120.

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 321

81. C82. B83. D84. B85. B86. A87. A88. B89. B90. C
91. C92. D93. A94. C95. A96. D97. A98. D99. D100. A
101. D102. D103. B104. A105. B106. A107. B108. A109. D110. B
111. A112. D113. D114. B115. D116. B117. D118. D119. A120. B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 322

81. D82. C83. D84. C85. A86. B87. B88. C89. D90. B
91. A92. B93. C94. B95. D96. C97. D98. A99. C100. A
101. B102. D103. C104. D105. B106. B107. A108. C109. D110. A
111. D112. D113. B114. B115. A116. D117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 323

81. C82. B83. C84. A85. A86. B87. D88. B89. C90. C
91. B92. B93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. B100. C
101. A102. C103. D104. B105. A106. A107. D108. D109. B110. C
111. D112. A113. C114. B115. D116. D117. B118. A119. A120. D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 324


81. A82. A83. B84. B85. A86. D87. B88. B89. A90. A
91. B92. D93. B94. C95. C96. D97. D98. A99. C100. A
101. A102. B103. B104. C105. C106. B107. B108. C109. C110. A
111. C112. D113. C114. B115. A116. C117. C118. B119. A120. A

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn GDCD - Mã đề 305