đề kiểm tra tiếng anh lớp 3

lúc có tác dụng đề thi để có xúc cảm nhỏng thi thiệt. quý khách hãy áp dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời hạn thi và rung chuông lúc hết giờ thi. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

You watching: đề kiểm tra tiếng anh lớp 3

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cát B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. cát B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minch City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minh city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look & read. Put a tiông chồng (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

See more: Adobe Flash Player Đã Bị Chặn, Adobe Flash Player Bị Chặn Và Cách Xử Lý

 

 

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys và girls

 

ĐÁPhường ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minc citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

See more: Cách Để Mở Khóa Iphone Bị Vô Hiệu Hóa Bao Lâu ? Cách Để Mở Khóa Iphone Bị Vô Hiệu Hóa

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 3 gồm lời giải khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
Khi có tác dụng đề thi để sở hữu cảm giác nhỏng thi thiệt. quý khách hàng hãy thực hiện đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông Khi hết giờ đồng hồ thi. Chúc chúng ta thi đạt công dụng tốt!!!