Des, des ảnh có nghĩa là gì?

*

Chỉ kiếm tìm trong tiêu đềĐược gửi vì thành viên:

Dãn giải pháp thương hiệu bởi vết phẩy.

Mới hơn ngày: Search this thread only Search this diễn đàn only Hiển thị tác dụng dạng Chủ đề