Khoảng cách từ 1 điểm đến ox lớp 10

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Chọn C


Cho điểm Mthuộc đồ thị Ccủa hàm số

*
, biết Mcó hoàng độ avà khoảng cách từ M đến trục Oxbằng ba lần

khoảng cách từ M đến trục Oy. Giá trị có

thể có của alà

A.

Bạn đang xem: Khoảng cách từ 1 điểm đến ox lớp 10

*

B.

*

C.

*

D.

*


Trong không gian Oxyz, cho điểm M(-2; 5; 1). Khoảng cách từ M đến trục Ox bằng:

A.√29

B.2

C.√5

D.√26


Trong không gian Oxyz cho điểm M (2;1;5). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho M là trực tâm của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I (1;2;3) đến mặt phẳng (P)

A . 17 30 30

B . 13 30 30

C . 19 30 30

D . 11 30 30


Trong không gian Oxyz cho điểm M(2;1;5)Mặt phẳng (P)đi qua điểm M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho M là trực tâm của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I(1;2;3)đến mặt phẳng (P)

A. 17 30 30

B. 13 30 30

C. 19 30 30

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Tài Khoản Fifa Online 3 Sang Fifa Online 4

11 30 30


Trong không gian Oxyz, tìm những điểm M trên trục Ox sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P): x - 2y - 2z + 1 = 0 bằng 2

A.M(5;0;0) hoặc M(-7;0;0)

B.M(17;0;0) hoặc M(-19;0;0)

C. M(5;0;0)

D.M(17;0;0)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-2;3;4).Khoảng cách từ điểm A đến trục Ox là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(4;1;9). Gọi (P)là mặt phẳng đi qua Mvà cắt 3 tia Ox, Oy, Ozlần lượt tại các điểm A,B,C (khác 0) sao cho (OA+OB+OC)đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách dtừ điểm I(0;1;3)đến mặt phẳng (P).

A. d= 34 5

B. d= 36 5

C. d= 24 7

D. d= 30 7


Cho M - 1 ; 1 ; 2 . Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Tính khoảng cách h từ M tới mặt phẳng (ABC).

*

*

*

*


Có bao nhiêu điểm M thuộc đồ thị hàm số y = x + 2 x - 1 sao cho khoảng cách từ M đến trục tung bằng hai lần khoảng cách từ M đến trục hoành