những câu lệnh truy vấn (Query) những câu lệnh trèn dữ liệu (Insert) SQL Functions SQL Join Câu truy vấn con (Subquery)
*

Tài liệu này thực hiện cơ sở tài liệu LearningSQL (phiên phiên bản SQLServer). Bạn cần tạo cơ sở tài liệu đó để tiện cho bài toán học (Bạn chỉ mất không thật 5 phút để gia công việc này).

Bạn đang xem: Học sql cơ bản và nâng cao

Script tạo cơ sở dữ liệu và cấu trúc của cơ sở dữ liệu này bạn cũng có thể xem tại:
Câu lệnh Select là một câu lệnh cơ bạn dạng nhất vào SQL, mục đích là truy vấn dữ liệu trong số bảng (Table).
*

-- truy hỏi vấn dữ liệu trên bảng Product_Type-- tróc nã vấn toàn bộ các cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy vấn vấn trên và câu lệnh dưới đây là tương đương nhau.-- Pty là alias (tên túng thiếu danh đặt cho bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- tróc nã vấn một vài cột-- có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- tầm nã vấn 4 cột trên bảng Employee (Bảng nhân viên).-- áp dụng Emp là Alias (Tên bí danh) mang đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) chuyển một số thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- áp dụng toán tử + nhằm nối nhì chuỗi (Có thể không được cung ứng bởi DB khác)-- họ có một cột mới thực hiện "as" để có mang tên cột đến cột mới này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- hoàn toàn có thể không cần sử dụng "as" trong khái niệm Alias mang lại cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh distinct được sử dụng cùng với Select, dùng để select những dữ liệu, vứt qua các dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- tầm nã vấn sản phẩm (Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột mã sản phẩm, tên cùng kiểu sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom product Pro;-- tróc nã vấn những kiểu thành phầm (Product_Type_Cd) vào bảng Product.-- tài liệu là nhiều, tuy thế trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from product Pro;-- Cần thực hiện Distinct để loại bỏ việc trùng lặp.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from hàng hóa Pro;
Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm. Chẳng hạn bạn muốn tìm kiếm những sản phẩm dịch vụ gồm kiểu "Cho vay cá thể và tởm doanh".

Xem thêm: Top 20 Gợi Ý Tặng Quà Tặng Valentine Ý Nghĩa Cho Nàng, Top Quà Valentine Cho Bạn Trai Ý Nghĩa

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Bạn đề nghị truy vấn vào bảng PRODUCT, tại những vị trí gồm Product_Type_Cd= 'LOAN'.
-- truy hỏi vấn bảng hàng hóa tìm các thành phầm dịch vụ tất cả kiểu:-- "Cho vay cá nhân và ghê doanh".-- Ứng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From sản phẩm Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn muốn tìm danh sách những nhân viên tất cả tên ban đầu bởi chữ 'S' cùng thuộc phòng quản lý điều hành (Operations).
-- Câu lệnh tìm kiếm kiếm những Nhân viên có tên ban đầu bởi chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name lượt thích "S%";-- Câu lệnh kiếm tìm kiếm những nhân viên tất cả tên bắt đầu bởi chữ S-- và thuộc phòng điều hành (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name lượt thích "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- tìm kiếm các nhân viên có tên ban đầu bởi chữ S hoặc P.-- cùng trong phòng điều hành (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name lượt thích "S%" Or Emp.First_Name lượt thích "P%")And Emp.Dept_Id = 1;