Nhỏ đàng hoàng từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M. Sau làm phản ứng nhận được số mol CO2 là

A.Quý khách hàng đang xem: Nhỏ rảnh rỗi từng giọt cho đến khi xong 30ml dd hcl 1m 0,015

B.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dd hcl 1m

0,02

C. 0,01

D. 0,03.


*

*

Nhỏ thong thả từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp chứa Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M, sau làm phản ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,015

B. 0,020

C. 0,010

D. 0,030

Nhỏ từ tốn từng giọt đến khi xong 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp chứa Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M, sau phản bội ứng nhận được số mol CO2 là

A. 0,015.

B.0,0trăng tròn.

C.0,010.

D.0,030.

Nhỏ thong dong từng giọt đến hết 100 ml hỗn hợp chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M vào 30 ml hỗn hợp HCl 1M, sau thời điểm bội phản ứng hoàn toàn chiếm được số mol CO2 là

A. 0,015.

B. 0,030.

D. 0,0trăng tròn.

Xem thêm: Fix Lỗi Permission Denied Là Gì, Cách Sửa Lỗi Cannot Open Directory

Nhỏ rảnh rỗi từng giọt đến khi hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Số mol CO2 thu được sau phản bội ứng là

A. 0,02 mol

B. 0,03 mol

C. 0,015 mol

D. 0,01 mol

Nhỏ nhàn hạ từng giọt đến hết 30 ml hỗn hợp HC1 1M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M. Số mol CO2 nhận được sau làm phản ứng là

A. 0,02 mol.

B. 0,03 mol.

C. 0,015 mol.

D. 0,01 mol.

Nhỏ đàng hoàng từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp cất Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau lúc bội nghịch ứng ngừng, thể tích khí CO2 thu được là

A. 224ml

B. 336 ml

C. 672ml

D. 448ml

Nhỏ thủng thẳng từng giọt cho đến khi kết thúc 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp cất Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M. Sau khi bội phản ứng dứt, thể tích (đktc) khí CO2 thu được là

A. 448 ml.

B. 672 ml.

C. 336 ml.

D. 224 ml.

Nhỏ rảnh từng giọt cho đến khi xong 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp chứa Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M. Sau Khi bội phản ứng hoàn thành, thể tích (đktc) khí CO2 nhận được là

A. 448 ml.

B. 672 ml.

C. 336 ml.

D. 224 ml.

Nhỏ khoan thai từng giọt đến khi hết 40 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau lúc phản ứng xong xuôi, thể tích khí CO2 thu được sống đktc là: