Phim sinh tử luân hồi

Phật-Giáo Nguyên-ThủyTheravādaPhật-Lịch 2563VÒNG SINH TỬ LUÂN HỒI(SAṂSĀRAVAṬṬA)Tỳ-Khưu Hộ-Pháp(Dhammarakkhita Bhikkhu)(Aggamahāpaṇḍita)Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2019

  

*
*

Lời Nói Đầu

Phần đông nhiều người dân tốt vướng mắc, rồi từ bỏ vấn rằng: “Ta trường đoản cú đâu sinch cho đây? Ckhông còn rồi đang đi về đâu?

Câu hỏi này liên quan mang đến kiếp quá-khứ cùng kiếp vị-lai của chính bản thân mình. Đối cùng với hạng tín đồ phàm ­nhân bình thường chỉ biết kiếp hiện-tại, chứ đọng chẳng sao hiểu rằng kiếp quá-khứ cùng kiếp vị-lai.

Thật ra, tử sinh luân-hồi đề cập đến kiếp hiện-trên với kiếp vị-lai tiếp tục nhau.

 Tửtử-trọng tâm đó là quả-tâm sau cuối diệt, hoàn thành kiếp hiện-tại của từng kiếp chúng-sinc.

Sinhtái-sinh-tâm đó là quả-tâm sinch, bắt đầu kiếp vị-lai của mỗi kiếp chúng-sinc.

 Cứ tiếp tục điều này, tự kiếp này sang kiếp cơ Gọi là luân-hồi.

 

Tử sinh vào ba giới bốn loại với cả đa số chúng-sinc còn tồn tại vô-minhtham-ái kia là vì nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinc.

Đức-Phật dạy nghiệp với trái của nghiệp rằng:

“Kammassako’mhi kammadāyābởi vì kammayoni kammabandhu kammappaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ karissāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhavissāngươi.”(1)

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa kế quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là địa điểm nương nhờ vào của ta. Ta chế tác nghiệp làm sao thiện­nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta vẫn là người thừa kế trái an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc Chịu đựng quả khổ của ác-nghiệp ấy.”

Nghiệp gồm 2 loại:

-Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-ssinh sống đồng sinh cùng với 21 thiện-trung tâm là 8 dục-giới thiện-trung tâm, 5 sắc­giới thiện-trọng điểm, 4 vô-sắc-giới thiện-trọng tâm, 4 siêu­tam-giới thiện-trung ương call là 4 Thánh-đạo-trọng tâm.

-Ác-nghiệp sẽ là tác-ý tâm-sở đồng sinc với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm).

1 Aṅg. Pañcakanipāta, Abhiṇhapaccavekkhitabbaṭṭhānasutta.

You watching: Phim sinh tử luân hồi

Thiện-nghiệp gồm 4 loại:

-Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện­vai trung phong đến quả vào thời-kỳ tái-sinc kiếp sau (paṭisandhikāla) bao gồm 9 đại-quả-tâm Hotline là paṭi­sandhicitta: tái-sinh-trung tâm có tác dụng phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện tại dục-giới là cõi bạn hoặc 6 cõi ttách dục-giới, hưởng an-lạc cho tới Lúc không còn tuổi tchúng ta tại cõi thiện-dục-giới ấy.

-Sắc-giới thiện-nghiệp vào 5 sắc-giới thiện-trọng tâm đến quả vào thời-kỳ tái-sinc kiếp sau (paṭisandhikāla) có 5 sắc-giới quả-tâm điện thoại tư vấn là paṭisandhicitta: sắc-giới tái-sinh-trọng tâm làm phận sự tái-sinch kiếp sau bên trên 15 tầng ttránh sắc-giới phạm-thiên (Trừ tầng ttách sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên, bởi vì tái-sinch bởi đội sắc­pháp Hotline là jīvitanavakakalāpa có tác dụng phận-sự tái­sinch kiếp sau hóa-sinch làm vị phạm-thiên). Vị phạm-thiên tận hưởng an-lạc cho đến hết tuổi tchúng ta ở tầng ttránh sắc-giới phạm-thiên ấy.

-Vô-sắc-giới thiện-nghiệp vào 4 sắc-giới thiện-trọng tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinch kiếp sau (paṭisandhikāla) gồm 4 vô-sắc-giới quả-tâm điện thoại tư vấn là paṭisandhicitta: vô-sắc-giới tái-sinh-trọng tâm làm cho phận sự tái-sinh kiếp sau bên trên 4 tầng ttách vô-sắc­giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên tận hưởng an-lạc cho đến không còn tuổi thọ trên tầng ttránh vô-sắc-giới phạm-thiên ấy.

-Siêu-tam-giới thiện-nghiệp vào 4 siêu-tam­giới thiện-trung tâm đó là 4 Thánh-đạo-chổ chính giữa ngay lập tức mang đến trái là 4 Thánh-quả-tâm không tồn tại thời hạn khoảng cách (akālikadhamma), nghĩa là:

-Nhập-lưu giữ Thánh-đạo-chổ chính giữa tức thời cho quả là Nhập-lưu lại Thánh-quả-trung tâm trong thuộc Nhập-lưu giữ Thánh-đạo lộ-trình-tâm.

-Nhất-lai Thánh-đạo-trung khu tức thời mang đến quả là Nhất-lai Thánh-quả-trung khu vào thuộc Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-chổ chính giữa.

-Bất-lai Thánh-đạo-chổ chính giữa lập tức mang lại trái là Bất­lai Thánh-quả-chổ chính giữa vào thuộc Bất-lai Thánh­đạo lộ-trình-trọng điểm.

-A-ra-hán Thánh-đạo-vai trung phong ngay lập tức cho quả là A­ra-hán Thánh-quả-trung tâm trong thuộc A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm.

4 Thánh-quả-tâm không có phận sự tái-sinc kiếp sau, mà lại ngược lại có tác dụng sút kiếp tái-sinh kiếp sau theo năng lực của từng bậc Thánh-nhân.

 Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn không còn tái-sinch vào cõi ác-giới, chỉ tất cả đại-thiện-nghiệp vào đại-thiện-trọng tâm mang đến trái tái-sinc kiếp sau vào cõi thiện nay dục-giới các độc nhất 7 kiếp nữa nhưng mà thôi. Kiếp đồ vật 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn đã vươn lên là bậc Thánh A­ra-hán, rồi vẫn tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinch luân-hồi vào tam-giới.

 Sau lúc bậc Thánh Nhất-lai bị tiêu diệt, đại-thiện­nghiệp trong đại-thiện-trọng điểm mang lại quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới 1 kiếp nữa nhưng thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ biến hóa bậc Thánh A-ra-hán, rồi đã tịch khử Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinch luân-hồi vào tam-giới.

 Sau lúc bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn không hề tái-sinc quay trở lại cõi thiện nay dục-giới, chỉ tất cả sắc-giới thiện-nghiệp vào bậc thiền sắc-giới thiện-trung ương làm sao mang lại quả tái-sinh kiếp sau hóa­sinch có tác dụng vị phạm-thiên trên tầng ttránh sắc-giới phạm-thiên cân đối với bậc tnhân hậu sắc-giới quả-chổ chính giữa ấy. Vị phạm-thiên Bất-lai chắc chắn sẽ đổi mới bậc Thánh A-ra-hán ở tầng ttránh sắc­giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

Bậc Thánh A-ra-hán ngay lập tức kiếp hiện-tại đến khi xong tuổi tchúng ta, Điện thoại tư vấn là tịch diệt Niết-bàn, giải bay khổ tử sinch luân-hồi vào tam-giới.

 

-Ác-nghiệp chính là tác-ý tâm-ssinh hoạt đồng sinh với 11 bất-thiện-trọng tâm (trừ si-tâm phù hợp với phóng-tâm) mang đến quả trong thời-kỳ tái-sinc kiếp sau (paṭi­sandhikāla) gồm suy-xét-trung khu đồng sinh với tbọn họ xả là trái của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-trọng điểm hotline là paṭisandhicitta: ác-giới tái­sinh-chổ chính giữa làm cho phận sự tái-sinh kiếp sau vào 4 cõi ác-giới (địa-ngục tù, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc­sinh), Chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy.

 

Nếu fan nào tin nghiệp cùng quả của nghiệp, tin gồm tử sinch luân-hồi, thì bạn ấy chỉ có lợi vào kiếp hiện-trên và hầu như kiếp vị-lai chứ đọng không tồn tại hại một chút nào cả.

Nếu fan làm sao hoài nghi nghiệp với trái của nghiệp, hoài nghi có tử sinh luân-hồi, thì bạn ấy chỉ tất cả hại trong kiếp hiện-trên với số đông kiếp vị-lai chứ đọng không có lợi 1 chút nào cả.

 

Thật vậy, fan thiện nay nào tin nghiệp và quả của nghiệp, tin bao gồm tử sinch luân-hồi, bạn thiện ấy biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ hãi tội-lỗi, biết giữ gìn gìn những điều-giới của chính mình trong sạch toàn diện, chế tác đại-thiện-nghiệp giữ-giới, và nỗ lực tinh-tấn chế tác đông đảo phước-thiện, kiếp hiện-tại của người ấy thường sẽ có trọng điểm an-lạc, được bậc thiện­trí tán thưởng mệnh danh.

Sau Lúc bạn thiện tại ấy chết, đại-thiện-nghiệp vào đại-thiện-trung tâm bao gồm thời cơ đến quả trong thời-kỳ tái-sinc kiếp sau (paṭisandhikāla) có đại­quả-tâm call là paṭisandhicitta: tái-sinh-trọng tâm có tác dụng phận sự tái-sinc kiếp sau trong cõi thiện dục­giới là cõi bạn, hoặc cõi ttách dục-giới, hưởng an-lạc cho tới lúc mãn quả của đại-thiện­nghiệp ấy.

-Người ác như thế nào không tin nghiệp với quả của nghiệp, hoài nghi bao gồm tử sinh luân-hồi, tín đồ ác ấy không biết hổ-thứa hẹn tội-lỗi, ngần ngừ ghê-hại tội-lỗi, phạm những điều-giới nào của mình chế tác ác­nghiệp điều-giới ấy, kiếp hiện-trên của người ác ấy thông thường có khổ trọng điểm, bị bậc thiện-trí chê trách rưới.

Sau lúc fan ác ấy bị tiêu diệt, ác-nghiệp vào 11 bất-thiện-trọng điểm (trừ si-trung khu hợp với phóng-tâm) gồm cơ hội mang đến trái trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có suy-xét-trung tâm đồng sinh cùng với tchúng ta xả là quả của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện­trái vô-nhân-trọng tâm Điện thoại tư vấn là paṭisandhicitta: ác-giới tái-sinh-trung ương có tác dụng phận sự tái-sinch kiếp sau vào cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc­sinh), chịu quả khổ cho đến Lúc mãn trái của ác­nghiệp ấy, new thoát thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy.

Vòng tử sinc luân-hồi trong bố giới gồm gồm 31 cõi-giới cùng tư loại chúng-sinc là thai-sinch, noãn-sinc, thấp-sinh, hóa-sinh là sự-thiệt phân biệt. Mỗi chúng-sinh nói bình thường, mỗi cá nhân nói riêng từ bỏ vô tbỏ đã làm qua vô vàn kiếp quá-khứ đọng không sao biết được, mỗi kiếp đã tạo ra đều đại­thiện-nghiệp cùng hầu hết ác-nghiệp dù nhẹ dù nặng trĩu phần đa được lưu lại trữngơi nghỉ trong tâm sinh rồi diệt liên tục, tự kiếp này quý phái kiếp kia trong vòng tử sinch luân-hồi vào cha giới tư loại, toàn bộ phần nhiều nghiệp ấy được tích lũy tương đối đầy đủ vừa đủ không hề mất non một mảy may nào cả.

Cho đề nghị, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinch nói thông thường, mỗi cá nhân thích hợp là trái của những nghiệp mà tín đồ ấy đang tạo nên trong vô số nhiều kiếp quá-khứ.

Ví dụ: * Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha sinch ra đời vào trong ngày rằm tháng tư tại khu vườn Lumbīnī, tất cả tương đối đầy đủ 32 tướng tá giỏi của bậc-đại-nhân(1) với 80 tướng xuất sắc phụ, đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la­mật cơ mà vô vàn tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát đã sinh sản trong suốt đôi mươi a-tăng-kỳ và 100 nngu đại-kiếp trái khu đất.

khi ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngựđi 7 bước, rồi dừng lại dõng dạc truyền dạy dỗ rằng:

“Aggo’ham’asmày lokassa! Jeṭṭho’ham’asngươi lokassa! Seṭṭho’ham’asmi lokassa! Ayamantimā jāti, Natthi dāni punabbhavo.”(2)

“Ta là Bậc cừ khôi tốt nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh!

Ta là Bậc đồ sộ độc nhất vô nhị vào toàn cõi-giới chúng-sinh!

Ta là Bậc về tối thượng tốt nhất vào toàn cõi-giới chúng-sinh!

1 Tìm gọi trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển I: Tam-Bảo. 2 Dīghanikāya, Mahāvaggapāḷi, Mahāpadānasutta.

Kiếp này là kiếp chót của ta. Ta không còn tái-sinch kiếp như thế nào khác nữa.”

* Năm 35 tuổi, vào ngày rằm tháng tư, Đức­Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha ngựđi đến ngồi dưới nơi bắt đầu cây Đại-Bồ-đề trên khu rừng rậm Uruvelā, Đức-Bồ-tát Siddhattha bệnh ngộ chân­lý tứ Thánh-đế ko thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả với Niết-bàn, khử tận được hồ hết tham-ái, phần lớn phiền-não không hề dư sót, quan trọng khử tận được số đông tiền-khiên-tật (vāsanā), biến chuyển bậc Thánh A-ra-hán trước tiên trên toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức­Phật Chánh-Đẳng-Giác bao gồm thương hiệu là Đức­Phật Gotama, vào canh chót tối rằm mon tư, trên cội Đại-Bồ-đề vào vùng đồi núi Uruvelā.

Phật-ngôn thứ nhất của Đức-Phật Gotama

Lúc ấy, Đức-Phật Gotama cảm ứng từ bỏ tngày tiết ở trong lòng bởi 2 gāthā 153, 154(1) rằng: “Anekajātisaṃsāraṃ, sandhāvissaṃ anibbisaṃ.

Gahakāraṃ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṃ. Gahakāraka! Diṭṭho’tê mê, pumãng cầu gehaṃ na kāhamê mệt. Sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ.

Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, taṇhānaṃ khayamajjhagā.”

-Này người thợ ‘tham-ái’ xây nhà ‘thân’. Như-Lai ráng search ngươi mà lại không chạm chán.

1 Dhammapadaṭṭhakathā, Jarāvagga, Udānavatthu.

Nên tử sinh luân-hồi vô vàn kiếp.

See more: Cách Làm Thay Đổi Giọng Nói Ghi Âm: App Chỉnh Giọng Nói Voz, Học Cách Thay Đổi Giọng Nói 'Đỉnh Cao'

 Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ.

-Này tham-ái! Người thợ xây nhà ‘thân’. Bây giờ Như-Lai đó đã chạm chán ngươi rồi. Tất cả sườn bên, ‘phiền-não’(1) của ngươi. Như-Lai đã tàn phá sạch sẽ cả rồi. Đỉnh công ty ‘vô-minh’ cũng trở nên tiêu diệt. Nay ngươi không hề xây nhà Như-Lai. Tâm Như-Lai đã hội chứng ngộ Niết-bàn. Diệt tận được toàn bộ số đông ‘tham-ái’.(2) Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán.

Hai bài xích kệ cảm ứng từ ttiết này sinh sống trong tâm địa của Đức-Phật Gotama Call là Phật ngôn thứ nhất của Đức-Phật Gotama (Paṭhamabuddhavacana).

Đức-Phật đã có lần trải qua vô vàn kiếp quá-khđọng tử sinc luân-hồi, bởi vì vô-minhtham-ái. Kiếp hiện-trên Đức-Phật vẫn khử tận được phần đa vô-minh những tham-ái không thể dư sót, bắt buộc Đức-Phật không thể tái-sinch kiếp sau nữa.

* Trong gớm Dhammacakkappavattanasutta, Đức-Phật xác minh với team 5 tỳ-khưu rằng:

“Yato ca kho me bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ suvisuddhaṃ ahođam mê.

1 Phiền-óc bao gồm toàn bộ 1.500 một số loại. 2 Tham-ái gồm gồm 108 các loại.

See more: Công Thức Liên Hệ Giữa Trọng Lượng Và Khối Lượng, Khối Lượng Là Gì

Athā’haṃ bhikkhave sầu, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrahmaṇiyā pajāya sadevamanussāya“anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ.

Ñāṇañca pamãng cầu me dassanaṃ udapādi, akuppā me vimutti, ayamantimā jāti, natthi dāni punabbavo’ti.”(1)

Này chỏng tỳ-khưu! Lúc như thế nào trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tđọng Thánh-đế theo tam-tuệ-luân (trí-tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ­thành) thành 12 các loại trí-tuệ trọn vẹn trong trắng thanh-tịnh đang tạo ra mang lại cùng với Như-lai.

Này chỏng tỳ-khưu! khi ấy Như-lai dõng dạc xác định truyền dạy rằng:“Như-lai đã triệu chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nhân­các loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên cả thảy.

 

Trí-tuệ quán-triệt đang gây ra mang đến cùng với Như­lai hiểu rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải thoát khổ của Như-lai không khi nào bị hư hoại, kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này chắc chắn không thể tái-sinc kiếp nào nữa.”

vì thế, Đức-Phật Gotama xác định kiếp này là kiếp chót. Theo lịch sử dân tộc của Đức-Phật

1 Sam, Mahāvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta.

Gotama, Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật trải qua 3 giai đoạn:

- Giai đoạn đầu: Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức­Phật Gotama vẫn phạt nguyện nghỉ ngơi vào tâm tất cả ý nguyện mong mỏi phát triển thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nhằm tế độ cứu vớt chúng-sinc giải ra khỏi đại dương khổ luân-hồi, rồi thực-hành những pháp-hạnh ba-la-mật xuyên suốt khoảng thời gian 7 a-tăng-kỳ, trải qua vô số kiếp cho đến khi có nhiều năng lực.

-Giai đoạn giữa: Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn phát nguyện ra bằng khẩu ca làm cho số đông chúng-sinh biết Đức-Bồ-tát bao gồm ý nguyện muốn đổi thay Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, rồi thường xuyên thực-hành các pháp-hạnh ba­la-mật xuyên suốt khoảng tầm thời gian 9 a-tăng-kỳ, trải qua rất nhiều kiếp cho tới Khi có tương đối nhiều năng lượng.

Bởi vậy, cho dù Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức­Phật Gotama đang thực-hành những pháp-hạnh ba­la-mật trong cả 16 a-tăng-kỳ vẫn còn đó là Đức-Bồ-tát bất-định (aniyatabodhisatta), bởi vì Đức-Bồ-tát hoàn toàn có thể thoái chí, chỉ muốn đổi mới Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác.