Trộn 100ml dd có ph = 1 gồm hcl và hno3 với 100ml dd naoh nồng độ a mol/l thu được 200ml dd có ph = 12

Trộn 100 ml hỗn hợp tất cả pH = 1 gồm HCl cùng HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a (mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp tất cả pH = 12. Giá trị của a là :
You watching: Trộn 100ml dd có ph = 1 gồm hcl và hno3 với 100ml dd naoh nồng độ a mol/l thu được 200ml dd có ph = 12

Phương pháp giải

+) Dung dịch chiếm được có pH = 12 => sau bội nghịch ứng OH- dư

+) dư = 10-pH=> nOH- dư

+) nOH- trước bội phản ứng - nH+ trước phản ứng = nOH- dư


Dung dịch nhận được tất cả pH = 12 => sau bội nghịch ứng OH- dư

dư = 10-pH = 0,01M => nOH- dư = 0,01.0,2 = 0,002 mol

nH+ trước phản nghịch ứng = 0,1.0,1 = 0,01 mol; nOH- trước làm phản ứng = 0,1a mol

=> 0,1a – 0,01 = 0,002 => a = 0,12


*
*
*
*
*
*
*
*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Cần thêm V2 ml H2O và để được dung dịch HCl new gồm pH = 3. Quan hệ V1 và V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). Cần thêm V2 ml H2O và để được dung dịch NaOH bắt đầu tất cả pH = 9. Quan hệ V1 và V2 là :


Trộn 20 ml dung dịch KCl 0,05M với đôi mươi ml hỗn hợp H2SO4 0,005M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bởi thể tích của nhị dung dịch đầu thì pH của hỗn hợp chiếm được là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. pH của dung dịch chiếm được là:


Cho nhị dung dịch: dung dịch A cất H2SO4 0,1M và HCl 0,2M và dung dịch B cất NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Trộn 100 ml hỗn hợp A với V ml hỗn hợp B thu được dung dịch C gồm pH = 7. Giá trị của V là:


Dung dịch A đựng H2SO4 aM và HCl 0,2M; hỗn hợp B đựng NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A cùng với 1trăng tròn ml dung dịch B thì thu được dung dịch gồm pH = 7. Giá trị của a là:


Trộn 100 ml dung dịch gồm pH = 1 gồm HCl và HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a (mol/l) nhận được 200 ml hỗn hợp tất cả pH = 12. Giá trị của a là :


Thêm 25 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4. Đem hỗn hợp chiếm được đến tính năng cùng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lkhông nhiều CO­2 (đktc). Nồng độ mol/lkhông nhiều của dung dịch H2SO4 ban đầu là:
See more: Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng

Cho m gam Ba vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M nhận được dung dịch X. Pha loãng hỗn hợp X 10 lần được hỗn hợp Y gồm pH = 12. Kăn năn lượng Ba vẫn cần sử dụng là:


Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M với thể tích đều bằng nhau được hỗn hợp A. Cho 300 ml hỗn hợp A công dụng cùng với V ml hỗn hợp B đựng NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M chiếm được dung dịch C gồm pH = 1 cùng m gam kết tủa D. Giá trị của V và m là


Dung dịch HCl cùng CH3COOH bao gồm cùng độ đậm đặc. pH của hai dung chất dịch này tương ứng là x cùng y. Cđọng 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Quan hệ thân x cùng y là:


Trộn V1 lkhông nhiều dung dịch axit mạnh bạo (pH = 5) với V2 lít kiềm to gan (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích làm sao dưới đây để thu được dung dịch gồm pH = 6


Dung dịch X bao gồm NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M buộc phải nhằm trung hòa hết 100 ml dung dịch X là


Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M cùng với 200 ml hỗn hợp KOH 0,03M nhận được hỗn hợp X. Giá trị pH của hỗn hợp X là


Trộn lẫn 7 ml hỗn hợp NH3 1M với 3 ml dung dịch HCl 1M chiếm được hỗn hợp A. Thêm 0,001 mol NaOH vào hỗn hợp A chiếm được hỗn hợp B. Xác định pH của các dung dịch A với B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml dung dịch X cất các thành phần hỗn hợp H2SO4 aM với HCl 0,1M chức năng cùng với 300 ml hỗn hợp Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa và hỗn hợp Z gồm pH = 12. Giá trị của a và b lần lượt là


Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X tất cả pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Giá trị của a là


Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml dung dịch Y gồm cất y mol H+, Cl-, NO3- và 0,01 mol Na+ (toàn bô mol Cl- với NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y nhận được dung dịch Z. Dung dịch Z có pH là


Thêm nhàn nhã hỗn hợp HCl có pH = 0 vào hỗn hợp cất 5,25 gam tất cả hổn hợp muối bột cacbonnat của 2 kim loại kiềm tiếp đến nhau cho đến lúc tất cả 0,015 mol khí bay ra thì tạm dừng. Cho hỗn hợp thu được tính năng cùng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư mang đến 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối hạt với thể tích hỗn hợp HCl đang sử dụng là
See more: Chứng Minh Đẳng Thức Lượng Giác Khó, Dạng 3: Chứng Minh Đẳng Thức Lượng Giác

Hòa rã không còn m gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 0,3M nhận được dung dịch A với 0,672 lít khí H2. Dung dịch A bao gồm pH là


Cho 200 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp có Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M làm phản ứng cùng với x ml hỗn hợp H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml dung dịch bao gồm pH = 13. Sau phản nghịch ứng, cân nặng kết tủa buổi tối đa nhận được là